Leden

Artikel 4 De Partij is toegankelijk voor een ieder die al dan niet de Surinaamse nationaliteit bezit. De Partij kent gewone leden, buitengewone leden, aspirant-leden en donateurs. a. Gewoon lid van...

Organen en Instituten

Artikel 7  A. De Partij kent de volgende Organen: De Algemene Ledenvergadering Het Hoofdbestuur Het Centraal Politiek Orgaan De Afdeling De Sub Afdeling Het Adviescollege De Beroepscommissie B. De...

Algemene Ledenvergadering

Artikel 9 Het hoogste orgaan in de Partij is de Algemene Ledenvergadering. Zij bestaat uit het Hoofdbestuur, de Afdelingen en Sub Afdelingen van de Partij en het Centraal Politiek Orgaan. Indien er...

Hoofdbestuur

Artikel 12 De Partij wordt bestuurd door het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur bestaat uit minimaal vijf leden en maximaal zeventien leden, met dien verstande dat een uitbreiding tot meer dan zeventien...

Afdelingen

Artikel 14 Het Afdelingsbestuur is belast met de leiding van de Afdeling. Elk district heeft 1 (één) Afdeling. Het Afdelingsbestuur wordt gevormd door de verkiezing van 1 (één) gekozen...

Sub Afdeling

Artikel 15 De Sub Afdeling is het hoogste vertegenwoordigend partijorgaan in het desbetreffende ressort. De Sub Afdeling wordt geleid door een Sub Afdelingsbestuur. Het Sub Afdelingsbestuur wordt...

Centraal Politiek Orgaan, Adviescollege

CENTRAAL POLITIEK ORGAAN Artikel 16 Het Centraal Politiek Orgaan wordt samengesteld uit afgevaardigden van alle organen en instituten van de Partij. Het aantal afgevaardigden van de organen en...

Beroepscommisie, Verenigingsjaar, Geldmiddelen

BEROEPSCOMMISSIE Artikel 19 Deze commissie wordt benoemd en samengesteld dor het Hoofdbestuur van de Partij voor de periode van 4 (vier) jaar. Ze bestaat uit minimaal 3 (drie) en maximaal 5 (vijf)...

Wijziging Statuten, Ontbinding, Huishoudelijk Reglement

WIJZIGING STATUTEN Artikel 23 Wijziging van deze statuten kan in eerste instantie alleen geschieden door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tweederde deel van het aantal...

Slotbepaling

Artikel 26 In aangelegenheden waarin de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien of voorziet, beslist het Hoofdbestuur.   Aldus vastgesteld, goedgekeurd en aangenomen op de...