Naam, Zetel en Duur, Doel, Middelen


NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

De vereniging is genaamd Nationale Democratische Partij en wordt in de Statuten “de Partij “ genoemd. Zij kan worden aangeduid als de N.D.P. en heeft haar zetel te Paramaribo.
De N.D.P. is opgericht op 4 juli 1987 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

DOEL

Artikel 2

De Partij stelt zich onder meer ten doel:

 1. het verwezenlijken van een nationaal democratische maatschappij, gebaseerd op de nationalistische ideologie met als hoekstenen nationale zelfstandigheid, nationale saamhorigheid en nationale bewustwording en eenheid. Te dien einde zal de Partij een politiek programma formuleren en regelmatig evalueren;
 2. het voeren van een cultuurpolitiek die erop gericht is een hechte verbondenheid tot stand te brengen tussen het Surinaams Volk en haar grondgebied;
 3. de burgers te verheffen tot vrije, en evenwichtige mensen met een hoog ontwikkelde burgerschapszin, die de democratische rechten en vrijheden in een veilige gemeenschap optimaal beleven;
 4. het optimaal betrekken van jongeren en vrouwen bij het ontwikkelingsproces en het geven van positieve impulsen aan de gendergedachte;
 5. het faciliteren en stimuleren van arbeiders, landbouwers, studenten en intellectuelen om massaal te participeren in het ontwikkelingsproces;
 6. het stimuleren van het nationaal ondernemerschap en het vergroten van de exportcapaciteit;
 7. het bevorderen van een menswaardig bestaan voor gehandicapten, gepensioneerden en senior burgers;
 8. het geven van inhoud aan de rechtsstaat, gebaseerd op de scheiding der machten en de beginselen van sociale rechtvaardigheid;
 9. het bevorderen van regionale integratie, het betuigen van solidariteit met de derde wereldlanden en het promoten van de wereldvrede;
 10. het bevorderen van de integratie van de Natie;
 11. het invoeren van een tweede voertaal die absoluut aansluit bij de regio waarvan ons land deel uitmaakt;
 12. het ontwikkelen van economische groei, waarbij de rechtvaardige verdeling van  beschikbare middelen gegarandeerd is en
 13. het implementeren van de vier vernieuwingen, zoals genoemd in de preambule, in het bijzonder de politiek-bestuurlijke vernieuwing.

 

MIDDELEN

Artikel 3

De Partij tracht haar doel te bereiken door:

 1. uitvoering te geven aan het politiek programma van de Partij;
 2. de verkiezing van leden van de Partij als afgevaardigden in de volksvertegenwoordigende lichamen te bevorderen;
 3. het mogelijk aangaan van politieke samenwerking en/of allianties en
 4. alle andere politieke en wettige middelen aan te dragen, die voor het doel bevorderlijk zijn.Leave a Reply