Leden


Artikel 4

De Partij is toegankelijk voor een ieder die al dan niet de Surinaamse nationaliteit bezit.

 1. De Partij kent gewone leden, buitengewone leden, aspirant-leden en donateurs.
 2. a. Gewoon lid van de Partij kan zijn: een ieder die de Surinaamse nationaliteit bezit  en geen lid is van een andere als zodanig geregistreerde politieke partij in Suriname, de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en krachtens lid 5 van dit artikel is toegelaten.
  b. Buitengewoon lid van de Partij kan zijn een ieder die zich associeert met de partijpolitieke ideologie en zich als zodanig bij de administratie van de Partij registreert; verdere uitwerking geschiedt in het Huishoudelijk Reglement.
 3. Donateurs zijn personen die de partijbeginselen onderschrijven en op regelmatige basis de Partij financieel ondersteunen.
 4. Aspirant-leden zijn personen die het gewoon lidmaatschap van de Partij hebben aangevraagd, maar nog niet zijn toegelaten door de Partij.
 5. Het Hoofdbestuur beslist over toelating als gewoon lid, buitengewoon lid, donateur en aspirant-lid.
 6. Een besluit over niet toelating moet zijn gebaseerd op gronden ontleend aan deze statuten en of het Huishoudelijk Reglement, de betreffende Sub Afdeling gehoord.

 

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
 2. overlijden van het lid;
 3. schriftelijke opzegging door het lid aan het Hoofdbestuur;
 4. schriftelijke opzegging door het Hoofdbestuur wanneer het lid niet meer voldoet aan de eisen gesteld in artikel 4 lid 2 dan wel wegens contributieschuld, met inachtneming van de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement;
 5. royement.

 

Artikel 6

 1. Het Hoofdbestuur kan een lid royeren indien het lid in strijd met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement handelt. Hierbij moeten de gronden van het royement met redenen omkleed aan het lid schriftelijk worden medegedeeld.
 2. Royement kan voorts volgen, wanneer het lid de Partij of één van de organen in de Partij naar het oordeel van het Hoofdbestuur, het Adviescollege gehoord, in ernstige diskrediet brengt.
 3. Het Huishoudelijk Reglement voorziet in de procedure die gevolgd dient te worden bij royement van een lid van de Partij.
 4. Een geroyeerde heeft het recht van beroep bij de Beroepscommissie.
 5. Een geroyeerde kan binnen één maand, te rekenen vanaf de dag waarbij aan hem het bericht van royement schriftelijk werd medegedeeld, in beroep gaan bij de Beroepscommissie.Leave a Reply