Centraal Politiek Orgaan, Adviescollege


CENTRAAL POLITIEK ORGAAN

Artikel 16

 1. Het Centraal Politiek Orgaan wordt samengesteld uit afgevaardigden van alle organen en instituten van de Partij.
 2. Het aantal afgevaardigden van de organen en instituten wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 17

 1. Het Centraal Politiek Orgaan komt tenminste 4 (vier) keer per jaar bijeen; de bijeenkomsten worden door de Voorzitter bijeengeroepen en verder zo dikwijls als hij zulks nodig acht.
 2. Het Centraal Politiek Orgaan komt in elk geval bijeen ter:
 • bekrachtiging van bepaalde beslissingen van het Hoofdbestuur, die betrekking hebben vraagstukken van  bijzondere aard;
 • evaluering (periodiek) van het functioneren van de fracties in de vertegenwoordigende lichamen;
 • vaststelling van het beleid voor de organen en instituten van de Partij.

 

ADVIESCOLLEGE

Artikel 18

 1. Dit college wordt telkens benoemd en samengesteld door het nieuw gekozen Hoofdbestuur voor de periode van 4 (vier) jaar.
 2. Het Adviescollege brengt onder andere advies uit aan het Hoofdbestuur van de Partij over aangelegenheden het functioneren van de Partij betreffende.
 3. Het Adviescollege adviseert het Hoofdbestuur, gevraagd en ongevraagd, in ieder geval zo dikwijls het belang van de Partij zulks vordert.
 4. Voorts adviseert het Adviescollege in aangelegenheden die beslissingen van buitengewone aard vragen van het Hoofdbestuur.
 5. Voor zover het een conflict van ideologische en/of politieke aard of anderszins betreft, is het Adviescollege bevoegd, indien de daarbij betrokken partijen daartoe de wens te kennen geven, een bindend advies uit te brengen.Leave a Reply