Category Archive: Statuten

Wijziging Statuten, Ontbinding, Huishoudelijk Reglement

WIJZIGING STATUTEN Artikel 23 Wijziging van deze statuten kan in eerste instantie alleen geschieden door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van tweederde deel van het aantal...

Slotbepaling

Artikel 26 In aangelegenheden waarin de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien of voorziet, beslist het Hoofdbestuur.   Aldus vastgesteld, goedgekeurd en aangenomen op de...