Algemene Ledenvergadering


Artikel 9

 1. Het hoogste orgaan in de Partij is de Algemene Ledenvergadering. Zij bestaat uit het Hoofdbestuur, de Afdelingen en Sub Afdelingen van de Partij en het Centraal Politiek Orgaan. Indien er dringende omstandigheden zich voordoen is het Hoofdbestuur, het Adviescollege gehoord, bevoegd andere personen en/of instanties en/of instituten toe te laten tot de Algemene Ledenvergadering.
 2. De Algemene Ledenvergadering komt éénmaal per vier jaar bijéén, op de wijze zoals in het Huishoudelijk Reglement is aangegeven.
 3. Het Huishoudelijk Reglement stelt nadere regels vast omtrent de vertegenwoordiging vanuit de Afdeling, de Sub Afdelingen en het Centraal Politiek Orgaan, alsmede hun stemrecht.
 4. De procedure omtrent het bijéénroepen van een Algemene Ledenvergadering wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 10

 1. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op een door het Hoofdbestuur te bepalen datum, vallende voor het einde van de maand juni van het jaar waarin de Algemene Ledenvergadering dient te worden gehouden.
 2. Bijzondere omstandigheden geven het Hoofdbestuur het recht om de Algemene Ledenvergadering op een vroeger dan wel later tijdstip te doen plaatsvinden.
 3. Het Hoofdbestuur kan te allen tijden het Centraal Politiek Orgaan bijéénroepen, om de kandidatenlijst door het Hoofdbestuur opgemaakt, het Adviescollege gehoord, te bekrachtigen.
 4. Het Hoofdbestuur is gehouden een Bijzondere Algemene Ledenvergadering bijéén te roepen, wanneer een zodanig aantal Afdelingen en Sub Afdelingen vertegenwoordigende 1/5 deel van de som van het aantal Afdelingen en 1/10 deel van de som van het aantal Sub Afdelingen, zulks wenselijk achten. De procedure ter zake wordt nader in het Huishoudelijk Reglement geregeld.

 

Artikel 11

 1. De Algemene Ledenvergadering is belast met de goedkeuring van het beleid van de Partij en dat van de Fracties in de volksvertegenwoordigende lichamen.
 2. De Algemene Ledenvergadering kiest het Hoofdbestuur van de Partij met gewone meerderheid, waarbij de Voorzitter afzonderlijk wordt gekozen, die tevens qualitate qua Voorzitter is van het Centraal Politiek Orgaan (CPO).
  De Voorzitter stelt de functies van de overige leden vast.
 3. De Algemene Ledenvergadering keurt de begroting van de Partij goed.
 4. De Algemene Ledenvergadering verleent de penningmeester van de Partij, de verificatie commissie gehoord, al dan niet décharge over het gevoerde financieel beleid ingevolge de ter zake geldende bepalingen in het Huishoudelijk Reglement.Leave a Reply