Afdelingen


Artikel 14

Het Afdelingsbestuur is belast met de leiding van de Afdeling. Elk district heeft 1 (één) Afdeling.
Het Afdelingsbestuur wordt gevormd door de verkiezing van 1 (één) gekozen afgevaardigde per Sub Afdeling en wordt derhalve uitgemaakt door de som van het aantal afgevaardigden per Sub Afdeling.
De afgevaardigden van de Sub Afdelingen zijn de voorzitters van de Sub Afdelingsbesturen. De Ondervoorzitters van genoemde Sub Afdelingen zullen bij ontstentenis van hun Voorzitters als hun plaatsvervangers optreden binnen de Afdeling. Het Afdelingsbestuur is het hoogste vertegenwoordigend partijorgaan in een district. De Afdeling van Paramaribo draagt 4 (vier) afgevaardigden voor bij het Hoofdbestuur, ongeacht uit welk ressort zij afkomstig zijn.

Taken

Het Afdelingsbestuur legt verantwoording af aan het Hoofdbestuur en is o.m. belast met:

  1. het in overleg met het Hoofdbestuur voordragen van de kandidaten voor de verkiezing van de Districtsraden en D.N.A.;
  2. het vertegenwoordigen van de N.D.P.-leden in het district;
  3. het coördineren en controleren van de uitvoering van besluiten van het Hoofdbestuur en het doen van politieke veldwerkzaamheden in het district;
  4. het begeleiden van de Sub Afdelingen binnen hun district en het zorgen voor optimale communicatie tussen de verschillende afdelingen;
  5. het leveren van een substantiële bijdrage aan het formuleren van regionale partijprogramma’s;
  6. het beheer over de infrastructuur van de organisatie in het district;
  7. het beleggen van maandelijkse vergaderingen van de Afdeling en verder alle andere vergaderingen welke zij nodig acht;
  8. het actief werken aan fondsvorming ten behoeve van de Afdeling van de Partij, met medeweten en goedkeuring van het Hoofdbestuur.

Het Afdelingsbestuur schorst een afdelingsbestuurslid, indien dit lid zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die de Partij schaden en draagt voormeld lid binnen 14 (veertien) dagen voor tot ontheffing of royement bij het Hoofdbestuur. In het Huishoudelijk Reglement worden met betrekking tot de Afdelingen nadere regelingen vastgesteld.
Leave a Reply